ثاشتزاشتزلخرزسش أ حعلامهؤ بهثمي رشمعشفهخى هيثىفهفغ اثؤنزءافةم

فگ طسث . ir ISSN: 2645-4572 تیریدم و یرادباسح زادنا مشچ همانلصف)لوا دلج( 2931 زییاپ ،22 هرامش ،2 هرود ا ش ی~پ(یناتسبات م تحم نانامهیم ا لابقتسا تهج ناتسبات ییوجشنا یاههاگباوخ یهاف تامخ تخاپ هوحن بش ه یاب ناکسا هنیزه تاناکما عون اه تیئوس ای اه قاتا ا|عت هاگباوخ مان نشانه‌های ابتلا به آلزایمر

2023-02-06
    محضر غياب
  1. با سلام،
  2. کلیپ حیوانات
  3. طنز
  4. ا یشب ا تسا تابع ا|نا سپ ه{اس وطب
  5. ما ا 9 ـ یلیصحت لاس مو خیات / ءاضما